Inloggen

Voorwaarden voor inschrijving
INSCHRIJFVOORWAARDEN ZOMERCURSUS 2017

Inschrijving:
Voor inschrijving voor de Zomercursus 2017, die gehouden zal worden van maandag 14 t/m vrijdag 18 augustus 2017, dient het inschrijfformulier (inclusief medische verklaring) via de website ingevuld en verstuurd te worden.

Doe dit voor 1 juli 2017 (N.B.: overnachting en een plaats tijdens de trainingen worden pas definitief gereserveerd zodra de inschrijving afgerond is; definitieve toebedeling vind pas plaats na betaling)

Let op! De inschrijving wordt volledig online afgehandeld; door aan het eind van het inschrijfformulier op "Ja, bevestig inschrijving" te drukken, bevestig je definitief de inschrijving aan de zomercursus 2017. Alle gevraagde informatie wordt alleen gebruikt tijdens de zomercursus van 2017 en zal met de grootste zorg worden verwerkt.

Na het voltooien van het inschrijfproces ontvang je eind juli per e-mail een bevestiging, de factuur en een informatiepakket met de belangrijkste informatie omtrent de cursus.

Betaling:
Betaling dient vooraf te geschieden binnen de op de factuur gestelde termijn en kan uitsluitend worden voldaan door middel van een overschrijving op ons rekeningnummer onder vermelding van je naam en het factuurnummer.

Indien bij aanvang van de cursus de betaling nog niet is voldaan, kan de cursusleiding besluiten tot verdere uitsluiting van de zomercursus. Zonder tijdige afmelding blijft echter wel het volledige cursusgeld verschuldigd!

Afzegging:
Afzeggingen kunnen uitsluitend via de e-mail (naar bataille.zomercursus@gmail.com en bij voorkeur onder opgaaf van reden) worden gedaan en zijn tot uiterlijk vier weken voor aanvang van de cursus (dus uiterlijk op 14 juli 2017) kosteloos.

Bij afzeggingen die tussen de vier en twee weken voor aanvang van de cursus (dus uiterlijk op zondag 31 juli 2017) worden ontvangen, blijft de helft van het cursusbedrag verschuldigd.

Bij afzeggingen na 31 juli 2017, blijft het gehele cursusbedrag verschuldigd.

Deelname:
De Zomercursus is open voor eenieder met interesse in de middeleeuws Europese krijgskunsten en/of showgevechten.

De minimale leeftijd voor deelname is 17 jaar.

De trainingen geschieden op vriendschappelijke basis en van alle deelnemers wordt dan ook verwacht dat zij zich waardig en sportief gedragen. Tijdens de trainingen en workshops gelden de volgende basisregels, die in het programmaboekje uiteengezet zullen worden.

Tijdens de trainingen en workshops kunnen door de trainingsleiding (dus ook door de workshopdocenten) aanvullende regels gesteld worden. Overtreding van de aangegeven regels kan tot onmiddellijke uitsluiting van de verdere zomercursus leiden, zonder restitutie van het cursusgeld.

Aansprakelijkheid:
Omtrent aansprakelijkheid gelden de volgende regels:

  1. Bataille is - behoudens opzet of grove schuld - niet aansprakelijk voor schade die deelnemers lijden als gevolg van deelname aan workshops of trainingen, dan wel door toedoen of nalaten van de door Bataille aangestelde personen of door het gebruik van door Bataille voorgeschreven materialen of technieken;

  2. Deelnemers die schade toebrengen aan de eigendommen van Bataille dienen die schade op eerste verzoek volledig en zo spoedig mogelijk te vergoeden;

  3. Deelnemers die schade toebrengen aan anderen dan Bataille, zijn voor die schade aansprakelijk en vrijwaren Bataille voor alle aanspraken die deze anderen jegens Bataille zouden kunnen doen gelden;

  4. Deelnemers vrijwaren Bataille voor enige schade die ontstaat buiten de normale gedragsnorm voor sport en spel situaties, behoudens opzet of grove schuld van Bataille.De kosten voor deze 5-daagse zomercursus bedragen € 240,- per persoon.

We hebben een speciale early bird actie! Schrijf je in voor 01 januari 2017 en ontvang
€ 20,- korting. Je betaald hiermee een bedrag van € 220,- voor deze 5-daagse zomercursus.


 
Bataille 2017